Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VOP“) spoločnosti KUNKUR , s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“) upravujú dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd odberateľovi/producentovi v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov. Odberateľ vody, alebo osoba, ktorá je súčasne odberateľom aj producentom je (ďalej len „odberateľ“). Dodávateľ dodáva pitnú vodu a odvádza odpadovú vodu za podmienok uvedených v Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len „zmluva“).

Čl. I.

Cena za dodávku pitnej vody, cena za odvádzanie odpadovej vody a ceny ostatných výkonov a služieb

1.1 Cena za dodávku pitnej vody a cena za odvádzanie odpadovej vody je stanovená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Dodávateľ sa zaväzuje zverejniť platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania spôsobom a v lehotách ustanovených ÚRSO. Dodávateľ  zverejní aktuálne ceny za dodávku pitnej vody a aktuálne ceny za odvádzanie odpadovej vody na internetovej stránke dodávateľa (www.kunkur.sk). Informácie o aktuálnych cenách sú dostupné aj v zákazníckych centrách dodávateľa. Ak je dodávka pitnej vody meraná, zmenené ceny za dodávku pitnej vody a zmenené ceny za odvádzanie odpadovej vody uvedené v rozhodnutí ÚRSO sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel od nadobudnutia účinnosti nového cenového rozhodnutia. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny určené pre predchádzajúce obdobie. Pri znížení cien v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa ceny určené cenovým rozhodnutím použijú najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti cenového rozhodnutia ÚRSO.

1.2 Ceny ostatných výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú uvedené v Cenníku výkonov a služieb, ktorý je dostupný v zákazníckych centrách dodávateľa  alebo na internetovej stránke dodávateľa  (www.kunkur.sk).